Українська версія сайту

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
[email protected]
[email protected]

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Інститут
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 27

Про інститут

 • Історія інституту

   Інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації – структурний підрозділ Національної академії внутрішніх справ, головним напрямком діяльності якого є підвищення кваліфікації (спеціалізація) і перепідготовка співробітників МВС України і Національної поліції України.

   Історія виникнення інституту післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ починається з Вищих академічних курсів і курсів підвищення кваліфікації Київської вищої школи МВС СРСР ім. Ф.Е. Дзержинського (згодом – Української академії внутрішніх справ, Національної академії внутрішніх справ). Ці курси надавали необхідні знання середньому і старшому начальницькому складу ОВС, співробітникам міліції, які вже мали вищу і середню спеціальну юридичну освіту, давали можливість удосконалити рівень їх професійної підготовки відповідно до вимог законодавства.

   Зі здобуттям Україною в 1991 році статусу незалежної і самостійної держави і початком розвитку демократії, став відчутним брак керівних кадрів в системі ОВС, особливо на регіональному рівні. З огляду на особливості національного законодавства про вищу освіту, було прийнято рішення про створення на базі Національної академії внутрішніх справ спеціального підрозділу, який би забезпечував підготовку керівних кадрів системи МВС України.

   На підтвердження цього 8 серпня 1998 року Міністерством внутрішніх справ України був підписаний наказ про створення в складі Національної академії внутрішніх справ інституту підготовки управлінських кадрів, який проіснував 7 років. Першим його керівником став генерал-майор міліції П.П. Підюков.

   У 2005 році створюється окремий самостійний навчальний заклад – Академія управління МВС України, яка займалася підготовкою висококваліфікованого управлінського персоналу органів внутрішніх справ, а також підвищенням кваліфікації цих співробітників. Ректорами академії в різний час були – генерал-майор міліції В.Д. Гвоздецький, генерал-полковник міліції С.М. Гусаров, генерал-майор міліції В.Г. Фатхутдінов.

   У структуру академії входили такі інститути: 1) з підготовки управлінського персоналу органів внутрішніх справ; 2) інститут післядипломної освіти, які очолювали полковник міліції А.Г. Мурашин і генерал-майор міліції П.П. Підюков. У цій же Академії були відкриті:

   - ад’юнктура, де здійснювалася підготовка наукових кадрів за такими спеціальностями: юридична психологія; кримінальний процес і криміналістика; судова експертиза; оперативно-розшукова діяльність;

   - три спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій.

   Академія співпрацювала з вищими навчальними закладами системи МВС, цивільними вузами України і зарубіжних країн. Основною метою міжнародного співробітництва Академії стали спільні розробки нових методів підготовки управлінських кадрів міліції, розширення контактів у сфері виконання наукових проектів шляхом створення спільних творчих колективів, а також проведення науково-практичних конференцій, семінарів, тренінгів, спрямованих на попередження, розкриття та розслідування злочинів.

   Відповідно до Указу Президента України від 31 серпня 2010 № 887 «Про Національну академію внутрішніх справ», розпорядженням Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 року № 1709-р. «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ» та наказом Міністра внутрішніх справ України від 6 вересня 2010 року «Про реорганізацію деяких вищих навчальних закладів Міністерства внутрішніх справ» відбулася реорганізація Академії управління МВС України шляхом приєднання до Національної академії внутрішніх справ та створення на її базі інституту управління, начальником якого був призначений генерал-майор міліції В.Г. Фатхутдінов. У різний час (з 2011 по 2013 роки) інститут очолювали полковник міліції В.М. Клачко, підполковник міліції Р.А. Воробйов.

   Інститут здійснював підготовку:

   - фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Управління в сфері правопорядку» на базі вищої юридичної освіти, освітньо-кваліфікаційного рівня «спеціаліст» з числа осіб начальницького складу органів внутрішніх справ;

   - науково-педагогічних, педагогічних працівників та викладацького складу навчальних закладів МВС України освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правознавство»;

   - керівних кадрів середньої ланки органів внутрішніх справ освітньо-кваліфікаційного рівня «магістр» за спеціальністю «Правоохоронна діяльність».

   Важливим структурним підрозділом інституту був навчальний центр післядипломної освіти, який займався підвищенням кваліфікації (спеціалізації) працівників центрального апарату МВС України та територіальних органів внутрішніх справ.

   У квітні 2013 року, відповідно до наказу МВС України № 349 «Про затвердження штатів вищих навчальних закладів», був створений інститут післядипломної освіти, який очолили в різний час полковник міліції О.М. Тогочинський, полковник міліції В.М. Клачко, полковник міліції О.А. Андрєєв.

   У листопаді 2015 року директором інституту післядипломної освіти призначена доктор юридичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, полковник поліції Удалова Лариса Давидівна, яка очолювала цей структурний підрозділ академії по липень 2023 року.

   У грудні 2018 року, у зв’язку із організаційно-штатними змінами та відповідно до наказів МВС України від 31 серпня 2018 року № 718 «Про організаційно-штатні зміни у МВС», Національної академії внутрішніх справ від 17 жовтня 2018 року № 1381 «Про оголошення переліку змін у штаті Національної академії внутрішніх справ», затверджено Положення про інститут підготовки керівних кадрів та підвищення кваліфікації Національної академії внутрішніх справ (наказ НАВС від 5 грудня 2018 року № 1652).

 • Завдання інституту

   Основним завданням Інституту є:

   – підготовка (перепідготовка, підвищення кваліфікації) керівного складу Національної поліції України;

   – підвищення кваліфікації та спеціалізація працівників Національної поліції України відповідно до плану-графіку направлення поліцейських на підвищення кваліфікації (спеціалізацію), а також працівників МВС України та інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких координується та спрямовується Кабінетом Міністрів України через Міністра внутрішніх справ України, інших правоохоронних органів (у тому числі на умовах договору з фізичними та юридичними особами);

   – підвищення кваліфікації науково-педагогічного, педагогічного та керівного складу закладів вищої освіти (у тому числі на умовах договору з фізичними та юридичними особами);

   – підвищення кваліфікації державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій, посадових осіб органів місцевого самоврядування, працівників інших підприємств, установ та організацій (у тому числі на умовах договору з фізичними та юридичними особами);

   – організація та проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою;

   – забезпечення профілізації у підвищенні кваліфікації (спеціалізації) працівників МВС України та поліцейських відповідно до переліку пріоритетних профілів післядипломної освіти за видами оперативно-службової діяльності поліцейських, визначених за Національною академією внутрішніх справ;

   – надання необхідних знань і спеціальних навичок для успішного виконання обов’язків з охорони публічного порядку, боротьби зі злочинністю та інших оперативно-службових завдань;

   – удосконалення навичок управлінської діяльності, опанування методик навчання та виховання підлеглих, упровадження в практичну діяльність досягнень науки, передових форм і методів роботи, основ наукової організації праці;

   – формування професійної свідомості працівників, почуття відповідальності за свої дії, розуміння необхідності постійного вдосконалення своєї професійної майстерності з урахуванням специфіки своєї діяльності;

   – удосконалення навичок поводження фахівців зі спеціальними засобами та спеціальною технікою, експлуатації транспортних засобів та засобів зв’язку;

   – формування розуміння важливості зміцнення зв’язків із населенням, дотримання працівниками МВС України та Національної поліції України прав людини та громадянина під час виконання ними оперативно-службових завдань, підвищення рівня загальної культури;

   – формування високої психологічної стійкості працівників, розвиток у них спостережливості, пам’яті, мислення та інших професійно-психологічних якостей і навичок;

   – реалізація спеціалізованого вдосконалення освіти та професійної підготовки працівників МВС України, Національної поліції України, інших правоохоронних органів, науково-педагогічного, педагогічного та керівного складу закладів вищої освіти, державних службовців міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих державних адміністрацій та посадових осіб органів місцевого самоврядування, інших підприємств, установ та організацій шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і навичок на основі здобутого раніше ступеня вищої освіти та практичного досвіду;

   – виконання вимог МВС України, Національної поліції України та ректорату НАВС щодо дотримання академічної доброчесності, підтримання належного стану виконавчої та службової дисципліни, організованості та порядку;

   – планування та організація освітнього процесу;

   – реалізація навчально-тематичних планів і професійних програм, контроль за їх виконанням;

   – організаційне супроводження підготовки навчально-методичної документації.

 • Керівництво

   Павловський Володимир Віталійович

   Павловський Володимир Віталійович
   Заступник директора інституту, кандидат юридичних наук, підполковник поліції

    

   Довгий Вячеслав Вікторови

   Довгий Вячеслав Вікторович
   Заступник директора інституту з матеріального забезпечення, майор поліції

    

    

    

 • Попереднє керівництво інституту

   1

   ПІДЮКОВ

   Петро Павлович

   Начальник Інституту управління НАВСУ у 1999–2004 рр.

    

    

   1

   СПІВАК

   Віктор Миколайович

   Начальник Навчально-наукового інституту управління НАВСУ у 2004–2005 рр.

    

    

   1

   ГВОЗДЕЦЬКИЙ

   Віктор Демидович

   Ректор Академії управління МВС у 2005–2008 рр.

    

    

   1

   ГУСАРОВ

   Сергій Миколайович

   Ректор Академії управління МВС у 2008–2010 рр.

    

    

   1

   ФАТХУТДІНОВ

   Василь Гайнулович

   Ректор Академії управління МВС у 2010 р. Начальник ННІ управління НАВС у 2010-2011 рр.

    

    

   1

   ВОРОБЙОВ

   Руслан Анатолійович

   Начальник Навчально-наукового інституту управління НАВС у 2012-2013 рр.

    

    

   1

   ТОГОЧИНСЬКИЙ

   Олексій Михайлович

   Начальник інституту післядипломної освіти НАВС у 2013–2014 рр.

    

    

   1

   КЛАЧКО

   Володимир Миколайович

   Начальник інституту післядипломної освіти НАВС у 2011–2012 та 2014-2015 рр.

    

    

   1

   АНДРЄЄВ

   Олег Олексійович

   Начальник інституту післядипломної освіти НАВС у березні-листопаді 2015 року

   1

   УДАЛОВА

   Лариса Давидівна

   Директор інституту післядипломної освіти НАВС 2015 - 2023 р.р.

 • Положення про інститут

Інші навчальні підрозділи

X
X