Українська версія сайту

Слухачам

 • Вимоги до написання реферату

   ВИМОГИ ДО НАПИСАННЯ РЕФЕРАТУ

   слухачами підвищення кваліфікації інституту післядипломної освіти НАВС

    

   Мета і завдання написання реферату

    Реферат є формою закріплення і контролю знань та навичок, набутих слухачами в процесі їх практичної діяльності в Національній поліції.

   Метою написання реферату є підтвердження рівня опанування слухачами основних положень з обраної тематики, демонстрація знання відповідної літератури, вміння аналізувати матеріал, робити узагальнення та самостійні висновки. Реферат повинен передбачати розкриття конкретного напряму службової діяльності, мати прикладний характер та практичну спрямованість.

   Завданнями написання реферату є:

   - вивчення стану розробки обраної проблематики в літературі та публікаціях;

   - розгляд у контексті обраної теми практики й підходів до розв’язання конкретних проблем службової діяльності НП;

   - вивчення відповідних інформаційних та статистичних даних, що стосується теми реферату та їх аналітична обробка;

   - логічний, аргументований виклад матеріалу, узагальнення досвіду роботи НП;

   - розробка та обґрунтування пропозицій щодо поліпшення роботи в тій чи іншій сфері діяльності, визначеній темою реферату.

   Тема обирається слухачем самостійно, виходячи із запропонованого переліку. Вона має відповідати потребам поліпшення діяльності НП, базуватися на прагненні фахівців впровадити в практику власні пропозиції.

   Окрім запропонованих, слухачі можуть самостійно визначати тему  реферату, враховуючи актуальність проблеми службової діяльності.

   Реферати готуються по місцю служби до прибуття на підвищення кваліфікації і, у разі потреби, доводяться до готовності упродовж перших днів занять на курсах.

   При необхідності слухачі можуть отримати консультативну-методичну допомогу викладачів щодо остаточного формування теми реферату, його плану. Залучення джерел та літератури тощо. Оформивши реферат належним чином, слухачі здають його до відділення забезпечення навчального процесу інституту післядипломної освіти для перевірки.

   Актуальність теми визначається проблематикою удосконалення роботи НП і має базуватися на аналізі наукової літератури й практичної діяльності.

   Науково-теоретичний рівень реферату досягається за рахунок ретельного аналізу питання, що досліджується, з урахуванням сучасного розвитку сфери правових відносин в галузі правоохоронної діяльності, теоретичних узагальнень, оперування об’єктивною та раціональною аргументацією, наведення характерних прикладів зі своїх рішень і справ, доказових фактів тощо.

   Практична спрямованість. Тема реферату зорієнтовується на практику вирішення актуальних проблем діяльності конкретного підрозділу. Теоретичний матеріал необхідно підкреслювати аналізом практичної діяльності підрозділу в якому працює слухач. Це дозволить забезпечити прикладний характер роботи, більш повно використовувати особистий досвід роботи слухача в органах внутрішніх справ.

   РЕФЕРАТ НЕ ПОВИНЕН МІСТИТИ ТАЄМНОЇ ІНФОРМАЦІЇ ТА ПОСИЛАННЯ НА ДСК.

    

    Структура

    Стиль викладення матеріалу має бути науково-діловим.

    Матеріал розподіляється рівномірно у відповідності до плану реферату:

    – вступ (мають бути обґрунтовані  актуальність та практичне значення обраної теми реферату, визначені мета та завдання роботи);

   – основна частина (розкривається тема реферату шляхом висвітлення основних питань. При цьому необхідно зосередити увагу на аналізі поставлених питань в літературі з висновками щодо їх теоретичної та практичної значущості. З цією метою варто залучити практичний матеріал діяльності підрозділу, в якому працює слухач з зазначенням регіональної специфіки);

   – висновки (необхідно сформулювати: а) науково-теоретичні та практичні підсумки проведеного аналізу за проблематиком реферату; б) теоретичні та практичні рекомендації, що випливають з проведеного аналізу. Вони мають логічно пов'язуватися із змістом викладеного матеріалу);

   – додатки(такими можуть бути цільові документи, матеріали, що розкривають досвід роботи органів та підрозділів національної поліції, методичні розробки, результати досліджень, анкети опитування, а також таблиці, статистичні дані, діаграми, на які слухач посилається в тексті реферату тощо. Застереження: не слід давати в додатках документи, законодавчі чи нормативні акти, які офіційно надруковані. Такі документи мають бути вказані в списку використаних джерел);

   – словник базових та основних понять (глосарій)*;

   – список літератури (містить використані джерела та публікації).

   *ці складові не є обов’язковими і подаються за бажанням слухача.

    

   Вимоги до оформлення реферату

    

   Планування та стиль.

   Обсяг реферативної роботи має складати – 10-15 сторінок. До загального обсягу роботи не входять додатки, глосарій, список використаних джерел, таблиці та рисунки, які повністю займають площу сторінки. Але всі сторінки зазначених елементів підлягають суцільній нумерації. Робота має бути акуратно написана від руки або надрукована з дотриманням стилістичних і граматичних норм. У тексті обов'язково повинні бути посилання на літературу та інші джерела, що використовувалися при підготовці реферату.

   Текст реферативної роботи викладається державною мовою на стандартних аркушах формату А-4(210 х 297).

   Робота друкується шрифтом Times New Roman, 14 кеглем; вирівнювання - “За шириною”; міжрядковий інтервал “Полуторний” (1,5 Lines); абзацний відступ – п’ять знаків (1,25 см); верхнє і нижнє поле – 2 см., ліве – 3 см, праве – 1 см.  Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (1,25 см).

   Скорочення слів та словосполучень мають відповідати чинним стандартам з бібліотечної та видавничої справи (наприклад: Міністерство внутрішніх справ України (далі – МВС)).

   Розділи та підрозділи мають містити загаловки, які належить точно відтворювати у змісті. Загаловки розділів, як правило, розміщують посередині рядка. Назви розділів друкують великими літерами без розділових знаків у кінці, без підкреслень. Загаловки розділів слід починати з належного відступу.

   Абзацний відступ має бути однаковим у всьому тексті і дорівнювати п'яти знакам (стандартний відступ, визначений текстовими редакторами на ПК).

   Якщо заголовок складаєься з двох і більше речень, їх розділяють крапкою. Переніс слів у заголовках розділів слід уникати. Відстань між заголовком і подальшим чи попереднім текстом, при друкованому виготовленні письмової роботи, повинна становити не менше двох рядків.

   Нумерація сторінок має бути наскрізною. Порядковий номер сторінки позначають арабською цифрою і проставляють у правому верхньому куті сторінки без крапки чи рисок. Титульний аркуш(додається) включається до загальної нумерації сторінок письмової роботи, але номер сторінки на титульному аркуші, як правило, не проставляють. Розділи слід нумерувати також арабськими цифрами.

   При використанні літературних джерел в тексті письмової роботи можуть бути два варіанти посилань на них. Перший – це посторінкові посилання (виноски): коли на сторінці цитується джерело, то внизу цієї сторінки під основним текстом наводиться бібліографічний опис літературного джерела і вказується сторінка. Другий – коли в разі посилання на літературне джерело у квадратних дужках вказується його порядковий номер у списку літератури та конкретна  сторінка, наводиться цитата, точні цифри, дані, наприклад [3, с. 17].

   Ілюстративний матеріал – малюнки, графіки, схеми тощо слід розміщувати безпосередгньо після прешого посилання на нього в тексті. Якщо графік, схема, таблиця не поміщається на сторіні, де є посилання, їх подають на насупній сторінці. На кожний ілюстративний матеріал мають бути посилання в тексті.

    

   Критерії оцінювання рефератів

    Кожний реферат оцінюється, виходячи з аналізу сукупності таких критеріїв:

   1. Актуальність теми.

   2. План реферату має системно розкривати обрану тему.

   3. Зміст реферату має передбачати розкриття положень практичної діяльності за напрямом оперативно-службової діяьності ОВС.

   4. Регіональна специфіка. Розкриття регіональних особливостей службової діяльності (регіон, область, місто, район).

   5. Особистий внесок оцінюється із наявності власних аналітичних висновків та конкретних пропозицій щодо покращення діяльності ОВС.

   6. Використані джерела, тобто наявність достатньої кількості сучасних нормативних і наукових джерел.

 • Витяг з наказу №1625

   Слухачам
   які прибувають на навчання до інституту
   післядипломної освіти НАВС

   Витяг з наказу МВС від 24.12.2015  № 1625 «Про затвердження Положення про організацію післядипломної освіти працівників Національної поліції»

    

   Порядок організації направлення працівників поліції на навчання до НЗ НП

   1. Відповідно до затверджених планів-графіків керівники структурних підрозділів центрального органу управління Національної поліції України, територіальних (міжрегіональних) органів Національної поліції України:

   затверджують списки працівників поліції, які будуть направлені на навчання, і доводять їх до відома керівників відповідних органів і підрозділів та кандидатів на навчання;

   організовують завчасне планування відпусток працівників поліції, які підлягають направленню на навчання, перевірку їх зовнішнього вигляду, дотримання ними правил носіння однострою, а також проведення інструктажу щодо дотримання правил поведінки на шляху прямування до НЗ НП і у зворотному напрямку та під час навчання;

   контролюють забезпеченість працівників поліції, які направляються на навчання, довідками про допуск до державної таємниці (у разі необхідності), грошовим забезпеченням, коштами на відрядження та речовим майном за нормами, передбаченими відповідними нормативно-правовими актами.

   2. Працівники поліції, направлені на навчання, зобов’язані прибути до НЗ НП напередодні дня занять в однострої за сезоном, без зброї і мати при собі:

   направлення (додаток 1);

   службове посвідчення;

   довідку про допуск до державної таємниці (якщо це передбачено номенклатурою посад);

   документ про відрядження та кошти на відрядження (у разі направлення на навчання поза межі гарнізону).

   3. Керівники НЗ НП для осіб, які прибувають на навчання в системі післядипломної освіти, створюють належні умови для їх проживання і харчування в підпорядкованому закладі (установі). У разі неможливості забезпечити проживання - сприяють поселенню в готелях та гуртожитках у межах витрат, передбачених відповідними нормативно-правовими актами.

Інші навчальні підрозділи

Контакти

Поштова адреса:

Пошта НАВС

03035 м.Київ-ДСП, пл.Солом'янська, 1

Електронна пошта:

Email НАВС

(для офіційних документів)
ipo_navs@ukr.net
ipo_vznp@naiau.kiev.ua

Телефони для довідок:

Телефон НАВС

Інститут
телефон/факс
+ 38 (044) 249 09 27

X
X